Hronologija aktivnosti potrebnih za realizaciju prakse

  1. KONKURS – kandidat treba da popuni "on-line" prijavu, a zatim preda uverenje o položenim ispitima i podnese indeks na uvid u prostorije IAESTE-a.
  2. ISPIT IZ STRANOG JEZIKA – uspešno položen ispit iz stranog jezika je neophodan uslov za odlazak na praksu. Ispit iz engleskog jezika se polaže u organizaciji IAESTE-a, a ispit iz nemačkog, španskog i italijanskog polaže se u odgovarajućem kulturnom centru.
  3. RASPODELA PRAKSI – posle Međunarodne konferencije IAESTE-a na kojoj se vrši razmena praksi, sledi raspodela, na kojoj kandidati, shodno svojoj poziciji na rang-listi biraju jednu od ponuda.
  4. SAKUPLJANJE DOKUMENTACIJE – kandidat koji je na raspodeli odabrao određenu ponudu, dužan je da u propisanom roku dostavi IAESTE-u Srbije svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga aplikacija se prosledjuje IAESTE-u, odnosno poslodavcu, zemlje u kojoj student treba da obavi svoju praksu.
  5. PRIPREMA ZA ODLAZAK – kada student dobije informaciju od IAESTE-a Srbije da je primljen na praksu, počinju pripreme oko organizovanja putovanja i regulisanja vize. IAESTE Srbije pruža dodatnu pomoć, izdavanjem potrebnih dokumenata i davanjem informacija na osnovu iskustava iz prethodnih godina.
  6. PRAKSA – za vreme obavljanja prakse, student od poslodavca dobija novčanu nadoknadu, dovoljnu da pokrije osnovne troškove života (smeštaj, ishrana i gradski prevoz) i džeparac. U većini zemalja IAESTE organizuje razne aktivnosti za studente na praksi.
  7. DOLAZAK KUĆI – nakon obavljene prakse, student treba da IAESTE-u Srbije dostavi izveštaj o obavljenoj praksi. Standardan formular biće poslat svakom studentu po povratku sa prakse elektronskim putem, i mora biti vraćen popunjen u određenom roku