O IAESTE-u

IAESTE je nezavisna i neprofitna organizacija za razmenu studenata, poslediplomaca i doktaranata osnovana 1948. godine. Svake godine obezbeđuje plaćene prakse, usavršavanje i školovanje za studente tehničkih i prirodnih nauka po principu reciprociteta. IAESTE je konsultativno-savetodavni član UNESCO-a sa statusom operational relations.

Davne 1952. godine na inicijativu Sekretarijata inostranih poslova, Ekonomskog saveta, Saveta za nauku, prosvetu i kulturu Vlade FNRJ i Univerziteta u Beogradu, osnovan je Jugoslovenski Odbor IAESTE kao strukovna društvena organizacija od posebnog interesa za državu. Godišnje, u Srbiju preko IAESTE-a dođe između 150 i 200 stranih studenata, a istovremeno u svet ode između 200 i 250 naših studenata na stručnu praksu i usavršavanje što je ujedno i zakonska obaveza obrazovnog sistema fakulteta prirodnih i tehničkih nauka. Za više od 60 godina postojanja i aktivnosti, u svet smo, na praksu, poslali preko 17.000 naših studenata, a istovremeno kod nas primili preko 12.000 stranih studenata.

Na konkurs se, u proseku, svake godine prijavi između 300 i 400 studenata prirodnih i tehničkih nauka, sa svih univerziteta u Srbiji. Po pravilu nam se prijave najbolji studenti završnih godina fakulteta tehničkih i prirodnih nauka.

Od ukupnog broja naših studenata, poslediplomaca i doktoranata, koji su boravili u inostranstvu, u periodu 2000. – 2010. godina, 99 % nije gubilo godinu u dosadašnjem studiranju, 45 % je imalo prosečnu ocenu između 9 i 10, a oko 50 % je imalo prosečnu ocenu između 8 i 9.

IAESTE Srbija u svetskoj organizaciji zauzimamo veoma značajno mesto i položaj. Po kvalitetu studenata i obimu razmene se nalazimo na petom mestu, među stotinak zemalja-članica.